Новини з 1996 року

Про штрафи та кримінальну відповідальність роботодавців при різних порушеннях прав працівників

Марина Баніт 05 березня 2018 13:42 1464 0

Вимоги трудового законодавства в частині оплати праці, дотримання мінімальних гарантій в оплаті праці та відповідальність посадових осіб за такі порушення

Мінімальна заробітна плата (МЗП) – це встановлений законом мінімальний розмір оплати праці за виконану працівником місячну (годинну) норму праці. Вона встановлюється одночасно в місячному та погодинному розмірі                 (ст. 95 КЗпП)

Згідно із Законом України «Про Державний бюджет України на 2018 рік», мінімальна заробітна плата у 2018 році становить з 01.01.2018:

- у місячному розмірі — 3723 гривні;

- у погодинному розмірі — 22,41 гривні.

У 2018 році прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць для працездатних осіб становитиме:

                                         з 1 січня -1762,0 грн.

                                         з 1 липня -1841,0 грн.

                                         з 1 грудня 1921,0 грн.

Мінімальна зарплата є державною соціальною гарантією та обов’язковою на всій території України для підприємств усіх форм власності і господарювання та фізичних осіб, які використовують працю найманих працівників, за будь-якою системою оплати праці (погодинною, відрядною тощо)

     Гарантії забезпечення мінімальної зарплати:

- розмір зарплати працівника за повністю виконану місячну (годинну) норму праці не може бути нижчим за розмір МЗП;

- зобов’язано роботодавця проводити доплату до рівня МЗП, якщо нарахована зарплата працівника, який виконав місячну норму праці, є нижчою за законодавчо встановлений розмір МЗП;

- у разі укладення трудового договору про роботу на умовах неповного робочого часу, а також при невиконанні працівником у повному обсязі місячної (годинної) норми праці МЗП виплачується пропорційно до виконаної норми праці.

Що не входить до мінімальної заробітної плати? Доплата  за роботу в несприятливих умовах праці та підвищеного ризику для здоров’я, за роботу в нічний та надурочний час, роз’їзний характер робіт, премії до святкових і ювілейних дат. Коли працівнику встановлені доплати за роботу в шкідливих умовах праці (зокрема на підставі результатів атестації робочих місць), такі доплати виплачуються понад розмір мінімальної зарплати. Відповідно до роз’яснень Міністерства соціальної політики України, якщо за умовами оплати праці передбачено підвищення посадових окладів працівників за роботу в шкідливих та важких умовах праці, то зазначене підвищення враховується до мінімальної заробітної плати.

Посадові оклади (тарифні ставки) за розрядами Єдиної тарифної сітки з 1 січня 2018 року розраховуються, виходячи з розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду, встановленого в розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 1 січня календарного року – 1762,0 гривень,  з 1 липня 2018 року – 1841,0 гривень, з 1 грудня 2018 року – 1921,0  гривень.                                         Заробітна плата працівників, визначена з урахуванням зазначених посадових окладів, індексується відповідно до Закону України "Про індексацію грошових доходів населення".   Нараховувати індексацію відповідно до законодавства вимагає і ст. 33 Закону України «Про оплату праці». Статтею 18 Закону України «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії» індексацію доходів населення, яка встановлюється для підтримання достатнього життєвого рівня громадян та купівельної спроможності їх грошових доходів в умовах зростання цін, віднесено до мінімальних державних соціальних гарантій в оплаті праці, що, згідно зі статтею 19 цього Закону, є обов'язковими для всіх підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності. 

          Державний нагляд за додержанням законодавства про оплату праці здійснюють у різних формах такі суб’єкти:

         - Міністерство соціальної політики України;

         - Державна інспекція України з питань праці та її територіальні органи;

         - Державна податкова служба та її територіальні органи;

         - Генеральна прокуратура України та її територіальні органи;

         - Громадський контроль за додержанням законодавства про оплату праці здійснюють професійні спілки.

 

Види відповідальності за порушення трудового законодавства

         

         Посадові особи підприємтсв, установ та організацій, фізичні особи–підприємці, які використовують найману працю, винні у порушенні законодавства про працю, несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.

         На сьогодні законодавством передбачено 5 видів відповідальності: дисциплінарна, адміністративна, матеріальна, фінансова та кримінальна. Слід зазначити, що саме на підставі результатів перевірки Держпраці посадових осіб може бути притягнуто до адміністративної та кримінальної відповідальності, а саме підприємство – до фінансової відповідальності.

 

Дисциплінарна відповідальність

Порушення

Відповідальність

Підстава

Порушення правил внутрішнього трудового розпорядку

Догана

Ст. 147
ст. 149 КЗпП

Одноразове грубе порушення трудових обов'язків, вчинене:

керівником підприємства або його заступником;

головним бухгалтером або його заступником

Звільнення

П. 1 ст. 41 КЗпП

Винні дії керівника підприємства, внаслідок чого заробітна плата виплачувалася несвоєчасно або в розмірах, нижчих від установленого законом розміру мінімальної заробітної плати

Звільнення

П. 1 ст. 41 КЗпП

Матеріальна відповідальність

Невиплата з вини власника або уповноваженого ним органу належних звільненому працівникові сум у визначені строки

Організація повинна виплатити працівникові його середній заробіток за увесь час затримки по день фактичного розрахунку

Ст. 116
ст. 117 КЗпП

Несвоєчасна виплата зарплати понад один місяць (з вини керівника підприємства), що призвела до виплати компенсації за порушення строків її виплати і за умови, що Держбюджет України та місцеві бюджети, юридичні особи державної форми власності не мають заборгованості перед цим підприємством

Керівник підприємства відшкодовує завдану підприємству шкоду в сумі нарахованої компенсації та в сумі внесків, нарахованих «зверху» на суму такої компенсації

П. 9 ст. 134 КЗпП

Незаконне звільнення або переведення працівника на іншу роботу, а також затримка виконання рішення суду про поновлення на роботі

Службова особа відшкодовує завдану підприємству шкоду в сумі оплати працівнику часу вимушеного прогулу або часу виконання нижчеоплачуваної роботи

Ст. 237 КЗпП

 
 
 

Адміністративна відповідальність

              До адміністративної відповідальності посадових осіб підприємства, а також фізичних осіб-підприємців, якщо вони є роботодавцями, може бути притягнуто на підставі ст.41КпАП. Адміністративна відповідальність накладається на підставі рішення суду на посадових осіб підприємства. Підставою для рішення суду є направлений у суд протокол постанови про накладання адмінштрафу, який виписує інспектор з органу Держпраці під час перевірки роботодавців. Звертаємо увагу, що адміністративна відповідальність за наведені нижче правопорушення настає лише за умови, що характер цих порушень не тягне за собою кримінальної відповідальності. Тобто якщо в діях відповідних посадових осіб немає ознак злочину.

Адміністративна відповідальність

Порушення

Відповідальність

Підстава

Порушення встановлених термінів виплати зарплати, виплата її не в повному обсязі, а також інші порушення законодавства про працю

Штраф з посадових осіб та приватних підприємців від 30 до 100 нмдг (від 510 до 1700 грн) 
У разі повторного вчинення протягом року — штраф від 100 до 300 нмдг (від 1700 до 5100 грн)

П. 1, 2 ст. 41 КпАП

Фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту), допуск до роботи іноземця або особи без громадянства та осіб, стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо надання статусу біженця, на умовах трудового договору (контракту) без дозволу на застосування праці іноземця або особи без громадянства

Штраф з посадових осіб та приватних підприємців від 500 до 1000 нмдг (від 8500 до 17000 грн) 
У разі повторного вчинення протягом року — штраф від 1000 до 2000 нмдг (від 17000 до 34000 грн)

П. 3, 4 ст. 41 КпАП

Ухилення від участі в переговорах щодо укладення, зміни або доповнення колективного договору, угоди, умисне порушення строку початку ведення переговорів, незабезпечення роботи комісій з представників сторін чи примирних комісій у встановлений сторонами переговорів строк

Штраф з осіб, які представляють власників або уповноважені ними органи чи профспілки або інші уповноважені трудовим колективом органи, від 3 до 10 нмдг (від 51 до 170 грн)

Ст. 41-1 КпАП

Порушення чи невиконання колективного договору, угоди

Штраф з осіб, які представляють власників або уповноважені ними органи чи профспілки або інші уповноважені трудовим колективом органи, від 50 до 100 нмдг (від 850 до 1700 грн)

Ст. 41-2 КпАП

Ненадання інформації для ведення колективних переговорів і здійснення контролю за виконанням колективних договорів, угод

Штраф з осіб, які представляють власників або уповноважені ними органи чи профспілки або інші уповноважені трудовим колективом органи, від 1 до 5 нмдг (від 17 до 85 грн)

Ст. 41-3 КпАП

Прийняття посадовими особами підприємств, установ, організацій на роботу громадян без паспортів або з недійсними паспортами

Штраф на посадових осіб підприємств від 1 до 3 нмдг (від 17 до 51 грн) та від 10 до 14 нмдг (від 170 до 238 грн) у разі повторного вчинення такого порушення протягом року

Ст. 200 КпАП

 

 

Фінансова відповідальність

Штраф нараховується за результатами перевірки органу Держпраці суб’єкта господарювання або роботодавця, якщо під час проведення такої перевірки встановлено ознаку порушення законодавства про працю та/або зайнятість населення. Слід звернути увагу, що відповідно до ст. 265 КЗпП не зазначено строків давності для притягнення суб’єктів господарювання до фінансової відповідальності. Сплата штрафу не звільняє від усунення порушень законодавства про працю.

 

Фінансова відповідальність

Порушення

Відповідальність

Підстава

Фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту)

 

30 розмірів мінзарплати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення. У 2018 р. розмір штрафу: 111690 грн

 

 

 

 

Абз. 3 ст. 265 КЗпП

Оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений на підприємстві

Виплата заробітної плати (винагороди) без нарахування та сплати ЄСВ

Порушення встановлених строків виплати заробітної плати працівникам, інших виплат, передбачених законодавством про працю, більш як за один місяць, виплата їх не в повному обсязі

            3 розміри мінзарплати, встановленої законом на момент виявлення порушення. У 2018 р. розмір штрафу: 11169 грн

Абз. 4 ст. 265 КЗпП

Недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці

           10 розмірів мінзарплати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення. У 2018 р. розмір штрафу: 37230 грн

Абз. 5 ст. 265 КЗпП

Недотримання встановлених законом гарантій та пільг мобілізованим працівникам 

  10 розмірів мінзарплати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення. У 2018 р. розмір штрафу: 37230 грн

Абз. 6 ст. 265 КЗпП

Недопущення до проведення перевірки з питань додержання законодавства про працю, створення перешкод у її проведенні

             3 розміри мінзарплати, встановленої законом на момент виявлення порушення. У 2018 р. розмір штрафу:11169 грн

Абз. 7 ст. 265 КЗпП

Недопущення до проведення перевірки з питань додержання законодавства про працю для виявлення неоформлених трудових відносин

           100 розмірів мінзарплати, встановленої законом на момент виявлення порушення. У 2018 р. розмір штрафу:  372300 грн

Абз. 8 ст. 265 КЗпП

 

Кримінальна відповідальність

Розслідування кримінальної справи у загальному порядку проводять слідчі органи МВС (ч.1.ст.216 КПК) на підставі звернення працівників про скоєння злочину посадових осіб або на підставі акта перевірки органу Держпраці. Рішення щодо притягнення до кримінальної відповідальності приймає суд.

 

Кримінальна відповідальність

Порушення

Відповідальність

Підстава

Умисне перешкоджання законній діяльності профспілок

Виправні роботи на строк до двох років або позбавлення волі на строк до 3 років із позбавленням права обіймати посаду або займатися певною діяльністю на строк до 3 років

Ст. 170 КК

Незаконне звільнення працівника з роботи з особистих мотивів, а також інше грубе порушення законодавства про працю

Штраф до 50 нмдг (850 грн) або позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, або виправні роботи на строк до 2 років

П. 1 ст. 172 КК

Незаконне звільнення з роботи з особистих мотивів або інше грубе порушення законодавства про працю, вчинене повторно, або щодо неповнолітнього, вагітної жінки або матері, яка має дитину до 14 років або дитину-інваліда

Штраф від 50 до 100 нмдг (від 850 до 1700 грн) або позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 5 років, або виправні роботи на строк до 2 років, або арешт на строк до 6 місяців

П. 2 ст. 172 КК

Грубе порушення угоди про працю шляхом обману чи зловживання довірою або примусом до виконання роботи, не обумовленої угодою

Штраф до 50 нмдг (до 850 грн) або позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 5 років, або арешт на строк до 6 місяців, або обмеження волі на строк до 2 років

П. 1 ст. 173 КК

Грубе порушення угоди про працю шляхом обману або зловживання довірою, або примусом до виконання роботи, не обумовленої угодою, вчинені щодо громадянина, з яким укладено договір про роботу за межами України

Штраф від 50 до 100 нмдг (від 850 до 1700 грн) або обмеження волі на строк до 3 років

П. 2 ст. 173 КК

Примушування до участі в страйку або перешкоджання участі в страйку шляхом насильства чи погрози застосування насильства або шляхом інших незаконних дій

Штраф до 50 нмдг (від 850 грн) або арешт на строк до 6 місяців, або обмеження волі на строк до 3 років

Ст. 174 КК

Безпідставна невиплата заробітної плати більше ніж за один календарний місяць, вчинена умисно керівником підприємства чи приватним підприємцем

Штраф від 100 до 300 нмдг (від 1700 до 5100 грн.) або виправні роботи на строк до 2 років, або позбавлення волі на строк до 2 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років

П. 1 ст. 175 КК

Безпідставна невиплата зарплати більше ніж за один місяць, вчинена умисно керівником підприємства, якщо така невиплата стала наслідком нецільового використання коштів, призначених для цих цілей

Штраф від 500 до 1000 нмдг (від 8500 до 17000 грн) або обмеження волі на строк до 3 років, або позбавлення волі на строк до 5 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років

П. 2 ст. 175 КК

 

 

За матеріалами прес-служби Кременчуцької міської ради та виконавчого комітету

 

Поділитися з друзями

Коментарі

Для того, щоб залишити коментар, вам необхідно авторизуватись

Час згадати, якими були деякі куточки Кременчука на початку тисячоліття. ФОТО 980 0
Без ярмарки, але з умовним концертом. У Кременчуці засяяла головна ялинка. ФОТОрепортаж 1980 0
У Кременчуці відомий художник представив одразу 160 робіт: від смаколиків до філософії. ФОТОрепортаж 2597 0